david elias ··· Picot negre-1 ···
picot negre-1 · david elias
 
Nikon F100 Sigma 400 APO macro 1/30 F/5,6 Provia 100 forçat a 200
··· ···  
  ··· ···